ALGEMENE CONTRACTUELE VOORWAARDEN

1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het overmaken van een bestelling de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden van MARISAN inhoudt, en dat elke bepaling of voorbehoud aan de bestelbon toegevoegd, en die in tegenstrijd zou zijn met deze algemene voorwaarden of er een nieuw element aan toevoegt, door MARISAN niet zal worden erkend, tenzij schriftelijke en voorafgaande bevestiging door haar.

2. MARISAN kan enkel rechtsgeldig verbonden zijn door een geschrift dat is ondertekend door haar wettelijk of statutair orgaan dat bevoegd is om haar te vertegenwoordigen, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of door een bijzondere lasthebber die een geschreven volmacht heeft voorgelegd.

3. De door MARISAN opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden haar niet. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes of schadevergoeding lastens MARISAN, noch tot ontbinding van de overeenkomst. Een levering van meer of minder dan 10 % van de verkochte goederen, alsmede geringe afwijkingen in kwaliteit en uitvoering zijn uitdrukkelijk toegestaan. Elke levering geschiedt EX-WORKS(EXW)INCOTERMS 2010.

4. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de offerte/overeenkomst verschuldigd en dit onverminderd de vergoeding door de klant van de reeds uitgevoerde werken, leveringen en/of aankopen die door MARISAN werden verricht in het kader van de overeenkomst.

5. MARISAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht of onvoorziene omstandigheden (imprevisie), die de uitvoering van de overeenkomst in de overeengekomen voorwaarden onmogelijk maken of aanzienlijk verzwaren. In voorkomend geval bepaalt MARISAN, en uitsluitend zij, of de overeenkomst ontbonden wordt of de uitvoering ervan uitgesteld, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

MARISAN is in geen geval verantwoordelijk voor inbreuken tegen industriële en intellectuele eigendomsrechten die aan derden zouden toebehoren. Het is de klant die garandeert dat hij, bij het geven van een order, beschikt over de nodige rechten en al het nodige doet voor het bekomen van de nodige toestemmingen en licenties om de opdracht te laten uitvoeren.

6. Klachten moeten om geldig te zijn, binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij aangetekend schrijven, aan MARISAN kenbaar gemaakt worden. Klachten geven de klant niet het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, of de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of uit te stellen. De klant verzaakt aan de niet-uitvoeringsexceptie.

7. Betaling geschiedt door storting op rekeningnummer IBAN BE53 4445 6365 4153 van MARISAN. Behoudens andersluidend beding, zijn facturen contant betaalbaar te Merelbeke zonder korting. Indien de factuurbedragen niet uiterlijk op de vervaldag van de factuur op bovenvermeld rekeningnummer staan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat vanaf de vervaldag van de factuur zonder ingebrekestelling te noodzaken, op het factuurbedrag een conventionele interest van 10 % verschuldigd is aan MARISAN. Bovendien is er bij niet betaling op de vervaldag van de factuur zonder een ingebrekestelling te noodzaken een conventionele schadevergoeding van 10 % van het integrale factuurbedrag verschuldigd onder voorbehoud van bewijs van meer kosten en met een minimum van 200 euro.

Door niet-betaling van één factuur op haar vervaldag, worden daarenboven alle bedragen verschuldigd door de klant, inclusief alle nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Alle invorderingskosten vallen uitsluitend ten laste van de klant.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek rust op alle goederen van MARISAN een eigendomsvoorbehoud, dat enkel vervalt indien de goederen geheel werden betaald door de klant. De klant moet al het nodige doen om de uitvoering van deze clausule van eigendomsvoorbehoud te garanderen. Bovendien heeft MARISAN te allen tijde het recht om haar retentierecht in te roepen.

8. Indien de klant één van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is MARISAN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet geleverde deel van de bestelbon, en/of het nog niet betaalde gedeelte ervan. De klant zal in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan MARISAN en dit gelijk aan 25 % van de prijs van de overeenkomst. MARISAN beschikt bovendien over hetzelfde recht van ontbinding in geval de klant zich in één van volgende gevallen bevindt: faillissement, aanvraag van een procedure zoals opgenomen in Boek X van het W.E.R., vereffening of analoge procedure in hoofde van de klant. In alle gevallen waar de klant één van zijn verplichtingen (in de ruimste zin van het woord) niet nakomt, behoudt MARISAN zich het recht voor de levering op te schorten onder voorbehoud van elk ander verhaal en schadevergoeding.

9. MARISAN is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken in geval van afwijkend, abnormaal of verkeerd gebruik van de verkochte goederen, alsook indien de klant (of derden) wijzigingen aan de verkochte goederen hebben aangebracht.

De verantwoordelijkheid van MARISAN voor de eventuele verborgen gebreken is strikt beperkt tot één maand na de levering van de verkochte goederen alsook tot het louter herstellen van de verkochte goederen. De aansprakelijkheid van MARISAN is beperkt tot hetgeen in voorkomend geval gedekt is door een verzekeringspolis. Indien de claim niet gedekt wordt door een verzekering, is de aansprakelijkheid van MARISAN steeds beperkt tot maximaal het nominaal bedrag van de betreffende factuur van MARISAN (excl. BTW).

10. MARISAN verbindt zich ertoe de aan haar verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en aan niemand vrij te geven tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten en tenzij ter voldoening van de op MARISAN rustende wettelijke verplichtingen. De klant heeft het recht om de door MARISAN opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens te raadplegen en ze, indien nodig, te laten verbeteren of de verwijdering ervan te vragen.

Bijkomende inlichtingen inzake gegevensverwerking en -bescherming kan de klant verkrijgen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

11. Voor alle gebeurlijke geschillen tussen MARISAN en haar contractanten, zijn alleen de rechtbanken van Gent, afdeling Gent bevoegd. Op de overeenkomsten met MARISAN is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, inclusief de bepalingen uit het Weens Koopverdrag.

Gerelateerde documenten: